الف- به کدام یک از فعالیت های زیر علاقه مند هستید؟ (چند مورد هم می توانید انتخاب کنید)

ب- کدام یک از فعالیت های زیر را تجربه کرده اید یا در مورد آن ها اطلاعات دارید؟ (چند مورد هم می توانید انتخاب کنید)

ج- به کدام یک از مشاغل زیر علاقه مند هستید؟ (چند مورد هم می توانید انتخاب کنید)

د- در مورد هر کدام از توانمندی های زیر به خود از 1 تا 7 نمره دهید:

1- توانایی مکانیکی

2- توانایی تدریس

3- توانایی علمی

4- توانایی فروشندگی

5- توانایی هنری

6- توانایی اداری مالی

7- مهارت های دستی(استفاده از ابزار)