متن قرآن فارسی صوتی تصویری

1- سوره فاتحه (شناسنامه و مشخصات سوره)

فاتحه نام سوره یک قرآن ، دارای 7 آیه و درجز یک قرآن که به معنای ستایش می باشد. این سوره به ام‌الکتاب یا فاتحه الکتاب نیز ملقب است و از سوره های مکی می باشد.

سوره فاتحه (ترجمه صوتی)
سوره فاتحه (ترجمه تصویری)
2- سوره بقره (شناسنامه و مشخصات سوره)

بقره دومین و بزرگترین سوره قرآن ، دارای 286 آیه ، 6221 کلمه و 25500 حرف است. در جز یک قرآن قرار دارد که به معنای گاو ماده می باشد. این سوره به فسطاط القرآن یا سنام القرآن نیز ملقب است و از سوره های مدنی می باشد.

سوره بقره (ترجمه صوتی)
سوره بقره (ترجمه تصویری)
3- سوره آل عمران (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره آل عمران | مدنی | ترتیب نزول : 89 |  200 آیه | 3480 کلمه | 14525 حرف | معنی : خاندان عمران | لقب : دبابیج، الطیبه

سوره آل عمران (ترجمه صوتی)
سوره آل عمران (ترجمه تصویری)
4- سوره نساء (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره نساء | مدنی | ترتیب نزول : 92 |  176 آیه | 3745 کلمه | 16030 حرف | معنی : زنان 

سوره نساء (ترجمه صوتی)
سوره نساء (ترجمه تصویری)
5- سوره مائده (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره مائده | مدنی | ترتیب نزول : 113 |  120 آیه | 2804 کلمه | 11933 حرف | معنی : طبق غذا (سفره غذا) | لقب : العقور، المنقذة

سوره مائده (ترجمه صوتی)
سوره مائده (ترجمه تصویری)
6- سوره انعام (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره انعام | مکی | ترتیب نزول : 55 |  165 آیه | 3860 کلمه | 12254 حرف | معنی : چهارپایان

سوره انعام (ترجمه صوتی)
سوره انعام (ترجمه تصویری)
7- سوره اعراف (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره اعراف | مکی | ترتیب نزول : 39 |  206 آیه | 3825 کلمه | 13877 حرف | معنی : مکانی بین بهشت و جهنم | لقب : المص

سوره اعراف (ترجمه صوتی)
سوره اعراف (ترجمه تصویری)
8- سوره انفال (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره انفال | مدنی | ترتیب نزول : 88 |  75 آیه | 1095 کلمه | 5080 حرف | معنی : زیادی، غنیمت، هبه | لقب : بدر

سوره انفال (ترجمه صوتی)
سوره انفال (ترجمه تصویری)
9- سوره توبه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره توبه | مدنی | ترتیب نزول : 114 |  129 آیه | 4098 کلمه | 14525 حرف | معنی : بازگشتن | لقب : الفاضحه، المنقره، البحوث، برائة، الحاضرة، المثیرة

سوره توبه (ترجمه صوتی)
سوره توبه (ترجمه تصویری)
10- سوره یونس (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : یونس | مکی | ترتیب نزول : 51 | 109 آیه | 1832 کلمه | 7567 حرف | معنی : نام حضرت یونس علیه السلام

سوره یونس (ترجمه صوتی)
سوره یونس (ترجمه تصویری)
11- سوره هود (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : هود | مکی | ترتیب نزول : 52 | 123 آیه | 1715 کلمه | 7513 حرف | معنی : نام حضرت هود علیه السلام

سوره هود (ترجمه صوتی)
سوره هود (ترجمه تصویری)
12- سوره یوسف (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : یوسف | مکی | ترتیب نزول : 53 | 111 آیه | 1766 کلمه | 7166 حرف | معنی : نام حضرت یوسف علیه السلام

سوره یوسف (ترجمه صوتی)
سوره یوسف (ترجمه تصویری)
13- سوره الرعد (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : رعد | مدنی | ترتیب نزول : 96 | 43 آیه | 855 کلمه | 3506 حرف | معنی : صدای (غرش) ابر

سوره الرعد (ترجمه صوتی)
سوره الرعد (ترجمه تصویری)
14- سوره ابراهیم (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ابراهیم | مکی | ترتیب نزول : 72 | 52 آیه | 831 کلمه | 3434 حرف | معنی : نام حضرت ابراهیم علیه السلام

سوره ابراهیم (ترجمه صوتی)
سوره ابراهیم (ترجمه تصویری)
15- سوره حجر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : حجر | مکی | ترتیب نزول : 54 | 99 آیه | 654 کلمه | 2760 حرف | معنی : منع، نام شهر اصحاب الحجر

سوره حجر (ترجمه صوتی)
سوره حجر (ترجمه تصویری)
16- سوره نحل (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نحل | مکی | ترتیب نزول : 70 | 128 آیه | 2840 کلمه | 7707 حرف | معنی : زنبور عسل| لقب :النعم

سوره نحل (ترجمه صوتی)
سوره نحل (ترجمه تصویری)
17- سوره اسراء (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : اسراء | مکی | ترتیب نزول : 50 | 111 آیه | 1533 کلمه | 6460 حرف | معنی : رفتن در شب| لقب :بنی اسرائیل، سبحان

سوره اسراء (ترجمه صوتی)
سوره اسراء (ترجمه تصویری)
18- سوره کهف (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : کهف | مکی | ترتیب نزول : 69 | 110 آیه | 1579 کلمه | 6360 حرف | معنی : غار وسیع | لقب :الحائله

سوره کهف (ترجمه صوتی)
سوره کهف (ترجمه تصویری)
19- سوره مریم (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مریم | مکی | ترتیب نزول : 44 | 98 آیه | 982 کلمه | 3802 حرف | معنی : نام حضرت مریم علیهاالسلام

سوره مریم (ترجمه صوتی)
سوره مریم (ترجمه تصویری)
20- سوره طه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : طه | مکی | ترتیب نزول : 45 | 135 آیه | 1341 کلمه | 5242 حرف | معنی : از اسامی پیامبر| لقب :الکلیم، الحکیم

سوره طه (ترجمه صوتی)
سوره طه (ترجمه تصویری)
21- سوره انبیاء (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : انبیاء | مکی | ترتیب نزول : 73 | 112 آیه | 1168 کلمه | 4890 حرف | معنی : پیامبران

سوره انبیاء (ترجمه صوتی)
سوره انبیاء (ترجمه تصویری)
22- سوره حج (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : حج | مدنی | ترتیب نزول : 104 | 78 آیه | 1291 کلمه | 5070 حرف | معنی : قصد، نام یکی از فروعات دین

سوره حج (ترجمه صوتی)
سوره حج (ترجمه تصویری)
23- سوره مومنون (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مومنون | مکی | ترتیب نزول : 74 | 118 آیه | 1840 کلمه | 4802 حرف | معنی : ایمان آورندگان، گروندگان

سوره مومنون (ترجمه صوتی)
سوره مومنون (ترجمه تصویری)
24- سوره نور (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نور | مدنی | ترتیب نزول : 103 | 64 آیه | 1316 کلمه | 5680 حرف | معنی : روشنایی

سوره نور (ترجمه صوتی)
سوره نور (ترجمه تصویری)
25- سوره فرقان (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : فرقان | مکی | ترتیب نزول : 42 | 77 آیه | 892 کلمه | 3733 حرف | معنی : قرآن، روشنگر حق از باطل

سوره فرقان (ترجمه صوتی)
سوره فرقان (ترجمه تصویری)
26- سوره شعراء (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : شعراء | مکی | ترتیب نزول : 47 | 227 آیه | 1297 کلمه | 5522 حرف | معنی : شاعران | لقب :الجامعه

سوره شعراء (ترجمه صوتی)
سوره شعراء (ترجمه تصویری)
27- سوره نمل (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نمل | مکی | ترتیب نزول : 48 | 93 آیه | 1149 کلمه | 4799 حرف | معنی : مورچه | لقب :سلیمان

سوره نمل (ترجمه صوتی)
سوره نمل (ترجمه تصویری)
28- سوره قصص (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : قصص | مکی | ترتیب نزول : 49 | 88 آیه | 1441 کلمه | 5800 حرف | معنی : داستان ها

سوره قصص (ترجمه صوتی)
سوره قصص (ترجمه تصویری)
29- سوره عنکبوت (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : عنکبوت | مکی | ترتیب نزول : 85 | 69 آیه | 1981 کلمه | 4195 حرف | معنی : نام حشره

سوره عنکبوت (ترجمه صوتی)
سوره عنکبوت (ترجمه تصویری)
30- سوره روم (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : روم | مکی | ترتیب نزول : 84 | 60 آیه | 819 کلمه | 3534 حرف | معنی : نام شهر یا کشور

سوره روم (ترجمه صوتی)
سوره روم (ترجمه تصویری)
31- سوره لقمان (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : لقمان | مکی | ترتیب نزول : 57 | 34 آیه | 542 کلمه | 2110 حرف | معنی : نام پیامبر یا فرد حکیمی

سوره لقمان (ترجمه صوتی)
سوره لقمان (ترجمه تصویری)
32- سوره سجده (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : سجده | مکی | ترتیب نزول : 75 | 30 آیه | 380 کلمه | 1500 حرف | معنی : خضوع و اظهار فروتنی| لقب :المضاجع، سجدة لقمان، جزر، الم، تنزیل

سوره سجده (ترجمه صوتی)
سوره سجده (ترجمه تصویری)
33- سوره احزاب (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : احزاب | مدنی | ترتیب نزول : 90 | 73 آیه | 1280 کلمه | 5796 حرف | معنی : گروه ها

سوره احزاب (ترجمه صوتی)
سوره احزاب (ترجمه تصویری)
34- سوره سبأ (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : سبا | مکی | ترتیب نزول : 58 | 54 آیه | 883 کلمه | 1512 حرف | معنی : نام قوم

سوره سبأ (ترجمه صوتی)
سوره سبأ (ترجمه تصویری)
35- سوره فاطر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : فاطر | مکی | ترتیب نزول : 43 | 45 آیه | 797 کلمه | 3130 حرف | معنی : شکافنده| لقب : الملائکه

سوره فاطر (ترجمه صوتی)
سوره فاطر (ترجمه تصویری)
36- سوره یس (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : یس | مکی | ترتیب نزول : 41 | 83 آیه | 729 کلمه | 3000 حرف | معنی : حروف مقطعه و رمز است| لقب : قلب القرآن، ریحانة القرآن

سوره یس (ترجمه صوتی)
سوره یس (ترجمه تصویری)
37- سوره صافات (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : صافات | مکی | ترتیب نزول : 56 | 182 آیه | 820 کلمه | 3823 حرف | معنی : منظم ساختن صفوف

سوره صافات (ترجمه صوتی)
سوره صافات (ترجمه تصویری)
38- سوره ص (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ص | مکی | ترتیب نزول : 38 | 88 آیه | 732 کلمه | 3029 حرف | معنی : حروف مقطعه قرآن

سوره ص (ترجمه صوتی)
سوره ص (ترجمه تصویری)
39- سوره زمر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : زمر | مکی | ترتیب نزول : 59 | 75 آیه | 1192 کلمه | 4708 حرف | معنی : دسته، جماعت| لقب : الغرف

سوره زمر (ترجمه صوتی)
سوره زمر (ترجمه تصویری)
40- سوره غافر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : غافر | مکی | ترتیب نزول : 60 | 85 آیه | 1199 کلمه | 4960 حرف | معنی : بخشاینده| لقب : مؤمن، طَوْل

سوره غافر (ترجمه صوتی)
سوره غافر (ترجمه تصویری)
41- سوره فصلت (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : فصلت | مکی | ترتیب نزول : 61 | 54 آیه | 796 کلمه | 3350 حرف | معنی : بیان روشن | لقب : حم السجده، المصابیح

سوره فصلت (ترجمه صوتی)
سوره فصلت (ترجمه تصویری)
42- سوره شوری (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : شوری | مکی | ترتیب نزول : 62 | 53 آیه | 866 کلمه | 3577 حرف | معنی : مشورت| لقب : حمعسق

سوره شوری (ترجمه صوتی)
سوره شوری (ترجمه تصویری)
43- سوره زخرف (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : زخرف | مکی | ترتیب نزول : 63 | 89 آیه | 833 کلمه | 3400 حرف | معنی : زینت

سوره زخرف (ترجمه صوتی)
سوره زخرف (ترجمه تصویری)
44- سوره دخان (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : دخان | مکی | ترتیب نزول : 64 | 59 آیه | 346 کلمه | 1431 حرف | معنی : دود

سوره دخان (ترجمه صوتی)
سوره دخان (ترجمه تصویری)
45- سوره جاثیة (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : جاثیه | مکی | ترتیب نزول : 65 | 37 آیه | 488 کلمه | 2191 حرف | معنی : به زانو درآمده| لقب : الشریعه

سوره جاثیة (ترجمه صوتی)
سوره جاثیة (ترجمه تصویری)
46- سوره احقاف (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : احقاف | مدنی | ترتیب نزول : 66 | 35 آیه | 644 کلمه | 2598 حرف | معنی : نام مکانی در عمان

سوره احقاف (ترجمه صوتی)
سوره احقاف (ترجمه تصویری)
47- سوره محمد (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : محمد | مکی | ترتیب نزول : 95 | 38 آیه | 539 کلمه | 2349 حرف | معنی : نام پیامبر اسلام| لقب : القتال

سوره محمد (ترجمه صوتی)
سوره محمد (ترجمه تصویری)
48- سوره فتح (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : فتح | مدنی | ترتیب نزول : 112 | 29 آیه | 560 کلمه | 2438 حرف | معنی : پیروزی

سوره حجرات (ترجمه صوتی)
سوره حجرات (ترجمه تصویری)
49- سوره حجرات (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : حجرات | مدنی | ترتیب نزول : 107 | 18 آیه | 343 کلمه | 1496 حرف | معنی : خانه ها

سوره جاثیة (ترجمه صوتی)
سوره جاثیة (ترجمه تصویری)
50- سوره ق (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ق | مکی | ترتیب نزول : 34 | 45 آیه | 357 کلمه | 1494 حرف | معنی : حروف مقطعه | لقب : الباسقات

سوره ق (ترجمه صوتی)
سوره ق (ترجمه تصویری)
51- سوره ذاریات (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الذاریات | مکی | ترتیب نزول : 67 | 60 آیه | 360 کلمه | 1287 حرف | معنی : بادهای که اشیاء رابه پرواز درم آورد.

سوره ذاریات (ترجمه صوتی)
سوره ذاریات (ترجمه تصویری)
52- سوره طور (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : طور | مکی | ترتیب نزول : 76 | 49 آیه | 312 کلمه | 1500 حرف | معنی : نام کوه است.

سوره طور (ترجمه صوتی)
سوره طور (ترجمه تصویری)
53- سوره نجم (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نجم | مکی | ترتیب نزول : 23 | 62 آیه | 308 کلمه | 1405 حرف | معنی : ستاره

سوره نجم (ترجمه صوتی)
سوره نجم (ترجمه تصویری)
54- سوره قمر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : قمر | مکی | ترتیب نزول : 37 | 55 آیه | 342 کلمه | 1420 حرف | معنی : ماه| لقب : اقتربت الساعة

سوره قمر (ترجمه صوتی)
سوره قمر (ترجمه تصویری)
55- سوره الرحمن (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الرحمن | مدنی | ترتیب نزول : 97 | 78 آیه | 351 کلمه | 1636 حرف | معنی : بخشنده | لقب : عروس القرآن

سوره الرحمن (ترجمه صوتی)
سوره الرحمن (ترجمه تصویری)
56- سوره واقعه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : واقعه | مکی | ترتیب نزول : 46 | 96 آیه | 378 کلمه | 1703 حرف | معنی : حادثه عظیم قیامت

سوره واقعه (ترجمه صوتی)
سوره واقعه (ترجمه تصویری)
57- سوره حدید (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : حدید | مدنی | ترتیب نزول : 94 | 29 آیه | 544 کلمه | 2476 حرف | معنی : آهن

سوره حدید (ترجمه صوتی)
سوره حدید (ترجمه تصویری)
58- سوره مجادله (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مجادله | مدنی | ترتیب نزول : 106 | 22 آیه | 473 کلمه | 1792 حرف | معنی : تابیدن طناب، جدل و مناظره| لقب : الظهار

سوره مجادله (ترجمه صوتی)
سوره مجادله (ترجمه تصویری)
59- سوره حشر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : حشر | مدنی | ترتیب نزول : 101 | 24 آیه | 445 کلمه | 1913 حرف | معنی : جمع کردن | لقب : بنی النضیر

سوره حشر (ترجمه صوتی)
سوره حشر (ترجمه تصویری)
60- سوره ممتحنه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ممتحنه | مدنی | ترتیب نزول : 91 | 13 آیه | 348 کلمه | 1510 حرف | معنی : آزمون شده (مؤنث)| لقب : الامتحان، المودة

سوره ممتحنه (ترجمه صوتی)
سوره ممتحنه (ترجمه تصویری)
61- سوره صف (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : صف | مدنی | ترتیب نزول : 111 | 14 آیه | 221 کلمه | 900 حرف | معنی : صف کشیدن | لقب : الحواریین، عیسی

سوره صف (ترجمه صوتی)
سوره صف (ترجمه تصویری)
62- سوره جمعه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : جمعه | مدنی | ترتیب نزول : 109 | 11 آیه | 180 کلمه | 720 حرف | معنی : آخرین روز هفته

سوره جمعه (ترجمه صوتی)
سوره جمعه (ترجمه تصویری)
63- سوره منافقون (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : منافقون | مدنی | ترتیب نزول : 105 | 11 آیه | 180 کلمه | 776 حرف | معنی : منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان)

سوره منافقون (ترجمه صوتی)
سوره منافقون (ترجمه تصویری)
64- سوره تغابن (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : التغابن | مدنی | ترتیب نزول : 110 | 18 آیه | 241 کلمه | 1070 حرف | معنی : مغبون کردن یکدیگر

سوره تغابن (ترجمه صوتی)
سوره تغابن (ترجمه تصویری)
65- سوره طلاق (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : طلاق | مدنی | ترتیب نزول : 99 | 12 آیه | 248 کلمه | 1060 حرف | معنی : جدایی، برهم زدن عقد نکاح | لقب:النساء القصری، النساء الصغری

سوره طلاق (ترجمه صوتی)
سوره طلاق (ترجمه تصویری)
66- سوره تحریم (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : تحریم | مدنی | ترتیب نزول : 108 | 12 آیه | 246 کلمه | 1160 حرف | معنی : حرام کردن | لقب:یا ایها النبی، المتحرم، لِمَ تحرم

سوره تحریم (ترجمه صوتی)
سوره تحریم (ترجمه تصویری)
67- سوره ملک (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ملک | مکی | ترتیب نزول : 77 | 30 آیه | 330 کلمه | 1300 حرف | معنی : حکومت و اداره امور| لقب : المنحیة، الواقعیة، تبارک، المانعة

سوره ملک (ترجمه صوتی)
سوره ملک (ترجمه تصویری)
68- سوره قلم (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : قلم | مکی | ترتیب نزول : 2 | 52 آیه | 300 کلمه | 1256 حرف | معنی : وسیله نگارش و نوشتن| لقب : ن(نون)

سوره قلم (ترجمه صوتی)
سوره قلم (ترجمه تصویری)
69- سوره الحاقه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الحاقة | مکی | ترتیب نزول : 78 | 52 آیه | 256 کلمه | 1084 حرف | معنی : روز رستاخیز

سوره الحاقه (ترجمه صوتی)
سوره الحاقه (ترجمه تصویری)
70- سوره معارج (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : معارج | مکی | ترتیب نزول : 79 | 44 آیه | 216 کلمه | 1061 حرف | معنی : صعود از پله| لقب : سأل سائل، واقع

سوره معارج (ترجمه صوتی)
سوره معارج (ترجمه تصویری)
71- سوره نوح (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نوح | مکی | ترتیب نزول : 71 | 28 آیه | 224 کلمه | 929 حرف | معنی : نام حضرت نوح علیه السلام

سوره نوح (ترجمه صوتی)
سوره قلم (ترجمه تصویری)
72- سوره جن (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نوح | مکی | ترتیب نزول : 71 | 28 آیه | 224 کلمه | 929 حرف | معنی : نام حضرت نوح علیه السلام

سوره جن (ترجمه صوتی)
سوره جن (ترجمه تصویری)
73- سوره مزمل (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مزمل | مکی | ترتیب نزول : 3 | 20 آیه | 285 کلمه | 838 حرف | معنی : پیچیدن پارچه

سوره مزمل (ترجمه صوتی)
سوره مزمل (ترجمه تصویری)
74- سوره مدثر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مدثر | مکی | ترتیب نزول : 4 | 56 آیه | 255 کلمه | 1010 حرف | معنی : آرامیدن در بستر

سوره مدثر (ترجمه صوتی)
سوره مدثر (ترجمه تصویری)
75- سوره قیامت (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : قیامة | مکی | ترتیب نزول : 31 | 40 آیه | 199 کلمه | 625 حرف | معنی : به پاداشتن

سوره قیامت (ترجمه صوتی)
سوره قیامت (ترجمه تصویری)
76- سوره انسان (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : انسان | مدنی | ترتیب نزول : 98 | 31 آیه | 240 کلمه | 1054 حرف | معنی : نوع انسان، بشر|لقب :هل اتی، الابرار،الدهر

سوره انسان (ترجمه صوتی)
سوره انسان (ترجمه تصویری)
77- سوره مرسلات (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مرسلات | مکی | ترتیب نزول : 33 | 50 آیه | 181 کلمه | 816 حرف | معنی : فرستاده شدگان|لقب :العرف

سوره مرسلات (ترجمه صوتی)
سوره مرسلات (ترجمه تصویری)
78- سوره نبا (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نبا | مکی | ترتیب نزول : 80 | 40 آیه | 173 کلمه | 770 حرف | معنی : خبر مهم |لقب :عم، التساؤل، المعصرات

سوره نبا (ترجمه صوتی)
سوره نبا (ترجمه تصویری)
79- سوره نازعات (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نازعات | مکی | ترتیب نزول : 81 | 46 آیه | 139 کلمه | 753 حرف | معنی : کشیدن

سوره نازعات (ترجمه صوتی)
سوره نازعات (ترجمه تصویری)
80- سوره عبس (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : عبس | مکی | ترتیب نزول : 24 | 42 آیه | 133 کلمه | 533 حرف | معنی : عبوس، چهره در هم کشیدن|لقب :السفرة، اعمی

سوره عبس (ترجمه صوتی)
سوره عبس (ترجمه تصویری)
81- سوره تکویر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : تکویر | مکی | ترتیب نزول : 7 | 29 آیه | 114 کلمه | 533 حرف | معنی : پیچیدن نور خورشید|لقب :کوّرت

سوره تکویر (ترجمه صوتی)
سوره تکویر (ترجمه تصویری)
82- سوره انفطار (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : انفطار | مکی | ترتیب نزول : 82 | 19 آیه | 80 کلمه | 327 حرف | معنی : شکافته شدن |لقب :انفطرت

سوره انفطار (ترجمه صوتی)
سوره انفطار (ترجمه تصویری)
83- سوره مطففین (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : مطففین | مکی | ترتیب نزول : 86 | 36 آیه | 177 کلمه | 830 حرف | معنی : کم فروشان|لقب :التطفیف

سوره مطففین (ترجمه صوتی)
سوره مطففین (ترجمه تصویری)
84- سوره انشقاق (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : انشقاق | مکی | ترتیب نزول : 83 | 25 آیه | 109 کلمه | 430 حرف | معنی : شکافته شدن

سوره انشقاق (ترجمه صوتی)
سوره انشقاق (ترجمه تصویری)
85- سوره بروج (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : بروج | مکی | ترتیب نزول : 27 | 22 آیه | 109 کلمه | 458 حرف | معنی : شیء ظاهر و آشکار|لقب :سوره پیامبران

سوره بروج (ترجمه صوتی)
سوره بروج (ترجمه تصویری)
86- سوره طارق (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الطارق | مکی | ترتیب نزول : 36 | 17 آیه | 61 کلمه | 245 حرف | معنی : کوبیدن

سوره طارق (ترجمه صوتی)
سوره طارق (ترجمه تصویری)
87- سوره اعلی (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الأعلى | مکی | ترتیب نزول : 8 | 19 آیه | 72 کلمه | 270 حرف | معنی : برتر، بالاتر

سوره اعلی (ترجمه صوتی)
سوره اعلی (ترجمه تصویری)
88- سوره غاشیه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الغاشیة | مکی | ترتیب نزول : 68 | 26 آیه | 26 کلمه | 330 حرف | معنی : پوشاندن

سوره غاشیه (ترجمه صوتی)
سوره غاشیه (ترجمه تصویری)
89- سوره فجر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : فجر | مکی | ترتیب نزول : 10 | 30 آیه | 137 کلمه | 577 حرف | معنی : شکافتن وسیع، صبح|لقب :سوره امام حسین علیه السلام

سوره فجر (ترجمه صوتی)
سوره فجر (ترجمه تصویری)
90- سوره بلد (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : بلد | مکی | ترتیب نزول : 35 | 20 آیه | 82 کلمه | 330 حرف | معنی : شهر (مکه)

سوره بلد (ترجمه صوتی)
سوره بلد (ترجمه تصویری)
91- سوره شمس (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : شمس | مکی | ترتیب نزول : 26 | 15 آیه | 54 کلمه | 247 حرف | معنی : خورشید |لقب :الناقه، صالح

سوره شمس (ترجمه صوتی)
سوره شمس (ترجمه تصویری)
92- سوره لیل (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : اللیل | مکی | ترتیب نزول : 9 | 21 آیه | 71 کلمه | 302 حرف | معنی : شب

سوره لیل (ترجمه صوتی)
سوره لیل (ترجمه تصویری)
93- سوره ضحی (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الضحی | مکی | ترتیب نزول : 11 | 11 آیه | 40 کلمه | 192 حرف | معنی : اوائل روز

سوره ضحی (ترجمه صوتی)
سوره ضحی (ترجمه تصویری)
94- سوره شرح (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : انشراح | مکی | ترتیب نزول : 12 | 8 آیه | 27 کلمه | 103 حرف | معنی : شرح صدر، آرامش |لقب :الم نشرح، شرح

سوره شرح (ترجمه صوتی)
سوره شرح (ترجمه تصویری)
95- سوره تین (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : التین | مکی | ترتیب نزول : 28 | 8 آیه | 34 کلمه | 103 حرف | معنی : انجیر

سوره تین (ترجمه صوتی)
سوره تین (ترجمه تصویری)
96- سوره علق (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : علق | مکی | ترتیب نزول : 1 | 19 آیه | 92 کلمه | 280 حرف | معنی : خون بسته |لقب :اقراء

سوره علق (ترجمه صوتی)
سوره علق (ترجمه تصویری)
97- سوره قدر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : قدر | مکی | ترتیب نزول : 25 | 5 آیه | 30 کلمه | 112 حرف | معنی : اندازه گیری و تقدیر |لقب :انا انزلناه

سوره قدر (ترجمه صوتی)
سوره قدر (ترجمه تصویری)
98- سوره بینه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : بینة | مدنی | ترتیب نزول : 100 | 8 آیه | 95 کلمه | 435 حرف | معنی : دلیل روشن |لقب :البریة، لم یکن، القیامه، اهل الکتاب

سوره بینه (ترجمه صوتی)
سوره بینه (ترجمه تصویری)
99- سوره زلزال (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الزلزال | مدنی | ترتیب نزول : 93 | 8 آیه | 35 کلمه | 149 حرف | معنی : به لرزه درآمدن|لقب :الزلزلة

سوره زلزال (ترجمه صوتی)
سوره زلزال (ترجمه تصویری)
100- سوره عادیات (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : العادیات | مکی | ترتیب نزول : 14 | 11 آیه | 40 کلمه | 163 حرف | معنی : دویدن با سرعت

سوره عادیات (ترجمه صوتی)
سوره عادیات (ترجمه تصویری)
101- سوره قارعه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : القارعة | مکی | ترتیب نزول : 30 | 11 آیه | 36 کلمه | 150 حرف | معنی : کوبنده،حادثه مهم و سخت

سوره قارعه (ترجمه صوتی)
سوره قارعه (ترجمه تصویری)
102- سوره تکاثر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : تکاثر | مکی | ترتیب نزول : 16 | 8 آیه | 28 کلمه | 120 حرف | معنی : جمع ثروت، تفاخر

سوره تکاثر (ترجمه صوتی)
سوره تکاثر (ترجمه تصویری)
103- سوره عصر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : العصر | مکی | ترتیب نزول : 13 | 3 آیه | 14 کلمه | 68 حرف | معنی : وقت عصر

سوره عصر (ترجمه صوتی)
سوره عصر (ترجمه تصویری)
104- سوره همزه (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الهمزة | مکی | ترتیب نزول : 32 | 9 آیه | 33 کلمه | 130 حرف | معنی : عیب جو و غیبت کننده|لقب:لمزه

سوره همزه (ترجمه صوتی)
سوره همزه (ترجمه تصویری)
105- سوره فیل (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : الفیل | مکی | ترتیب نزول : 19 | 5 آیه | 23 کلمه | 96 حرف | معنی : نام حیوان|لقب :الم تر کیف

سوره فیل (ترجمه صوتی)
سوره فیل (ترجمه تصویری)
106- سوره قریش (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : قریش | مکی | ترتیب نزول : 29 | 4 آیه | 17 کلمه | 93 حرف | معنی : نام قبیله معروف|لقب : ایلاف

سوره قریش (ترجمه صوتی)
سوره قریش (ترجمه تصویری)
107- سوره ماعون (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ماعون | مکی | ترتیب نزول : 17 | 7 آیه | 25 کلمه | 125 حرف | معنی : چیز کم |لقب : أرأیت، الدین

سوره ماعون (ترجمه صوتی)
سوره ماعون (ترجمه تصویری)
108- سوره کوثر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : کوثر | مکی | ترتیب نزول : 15 | 3 آیه | 10 کلمه | 42 حرف | معنی : خیر کثیر و فراوان

سوره کوثر (ترجمه صوتی)
سوره کوثر (ترجمه تصویری)
109- سوره کافرون (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : کافرون | مکی | ترتیب نزول : 18 | 6 آیه | 26 کلمه | 94 حرف | معنی : کسانی که حق را می پوشانند.|لقب : جحد، العبادة، المقشقشه

سوره کافرون (ترجمه صوتی)
سوره کافرون (ترجمه تصویری)
110- سوره نصر (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : نصر | مدنی | ترتیب نزول : 102 | 3 آیه | 19 کلمه | 78 حرف | معنی : یاری |لقب : التودیع

سوره نصر (ترجمه صوتی)
سوره نصر (ترجمه تصویری)
111- سوره مسد (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : لهب | مکی | ترتیب نزول : 6 | 5 آیه | 20 کلمه | 77 حرف | معنی : طنابی که از الیاف بافته شده |لقب : ابی لهب، مسد، تبت

سوره مسد (ترجمه صوتی)
سوره مسد (ترجمه تصویری)
112- سوره اخلاص (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : توحید | مکی | ترتیب نزول : 22 | 4 آیه | 15 کلمه | 47 حرف | معنی : یگانگی |لقب : التوحید، الصمد، نسبة الرب،الأساس

سوره اخلاص (ترجمه صوتی)
سوره قاخلاص (ترجمه تصویری)
113- سوره فلق (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : فلق | مکی | ترتیب نزول : 20 | 5 آیه | 23 کلمه | 74 حرف | معنی : شکافتن، طلوع صبح

سوره فلق (ترجمه صوتی)
سوره فلق (ترجمه تصویری)
114- سوره ناس (شناسنامه و مشخصات سوره)

سوره : ناس | مکی | ترتیب نزول : 21 | 6 آیه | 20 کلمه | 79 حرف | معنی : مردم

سوره ناس (ترجمه صوتی)
سوره ناس (ترجمه تصویری)