کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

اگر من دنبال شغل دلخواهم باشم ، یک کارفرمای آینده نگر مرا استخدام خواهد کرد چون من:

وقتی درگیر یک رابطه صمیمی‌ می‌شوم اگر احساس کنم طرف مقابل با من روراست نیست من:

زندگی زمانی برای من معنادار است که:

من در زمان کودکی:

در بزرگسالی من:

به عنوان یک والد من:

من در بحث با یک دوست،معمولا:

وقتی دوست من به دردسر می‌افتد من:

من در حال تصمیم گیری:

وقتی شکست میخورم دچار:

اگر کسی مرا دور بزند:

شغل:

من در موقعیت‌های اجتماعی:

من دوست دارم یک رابطه بین فردی بیشتر بر محور:

من برای دستیابی به احساسات مثبت و با معنا در زندگی سراغ: